Zapisz się na Speed Day / Oświadczenia

Oświadczam, że znany jest mi Regulamin TORU POZNAŃ, Regulamin Speed Day oraz Regulaminy Sprzedaży Internetowej. Zobowiązuję się do przestrzegania wszystkich tych zasad i regulaminów bez żadnego wyjątku, a także instrukcji i decyzji organizatora. Wszelkie oświadczenia zawarte w tym formularzu potwierdzam podpisem.

Oświadczam, że jestem świadom ryzyka i niebezpieczeństw mogących zaistnieć podczas szkoleń / treningów motocyklowych. Oświadczam, że jestem zdolny do udziału w szkoleniach / treningach motocyklowych organizowanych przez Speed-Day Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Great Day, w szczególności nie występują w przypadku mojej osoby jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne do udziału w w/w szkoleniach / treningach. W związku z moim uczestnictwem przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność jednocześnie zrzekam się wszelkich roszczeń do organizatora.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przekazywanie informacji medycznej związanej z ewentualnym upadkiem lub kontuzją z Centrum Medycznego znajdującego się na terenie obiektu Tor Poznań do organizatora Speed – Day Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Great Day. Informacja ta, wykorzystywana będzie przez Organizatora tylko i wyłącznie w celu sprawnego przeprowadzenia imprezy.

Oświadczam, że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów: Speed Day Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Karpia 22c/16 oraz Stowarzyszenie Great Day z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Karpia 22c/16, w celu organizacji i przeprowadzenia szkoleń / treningów motocyklowych, w tym wykonywania i publikowania zdjęć oraz wyników na stronach internetowych. Przedmiotowa zgoda stanowi podstawę przetwarzania danych przez organizatora. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych jest dobrowolne. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przyjmuję do wiadomości, iż żądanie zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych jest jednoznaczne z moją rezygnacją z udziału w imprezie. Odbiorcami danych osobowych będą wszystkie podmioty z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych niezbędne do realizacji umowy szkolenia / treningu motocyklowego zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych będę kierował do Inspektora Ochrony Danych.

Oświadczam, że zgodnie z ustawą "o świadczeniu usług drogą elektroniczną" z dnia 18 lipca 2002 r. (DZ. U. nr. 144 poz. 204, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) wyrażam zgodę na przesyłanie przez Speed Day Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Great Day na wskazany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej ofert i informacji handlowych oraz informacji związanych z realizacją szkolenia / treningu motocyklowego. Zgłaszającemu przysługuje prawo odwołania powyższej zgody.